GINIUS media logo

Algemene voorwaarden

GINIUS media

Oktober 2022

Artikel 1 Definities

 1. opdrachtnemer: GINIUS media. Fijn dat je de moeite neemt om mijn Algemene Voorwaarden te lezen. GINIUS media is de naam van mijn bedrijf, gevestigd in Brandwijk, KvK-nummer 78681057. Ik gebruik deze Algemene Voorwaarden voor het aanbieden van mijn diensten.
 2. de klant: de wederpartij die de opdracht voor mijn diensten geeft.
 3. overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen GINIUS media en de klant.
 4. opdracht: de aanvraag door de klant van diensten door GINIUS media en de daarbij door GINIUS media geleverde materialen bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in de vorm van foto’s,  video’s, en teksten, tegen betaling van honorarium en kosten.
 5. diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die GINIUS media aanbiedt voor of ten behoeve van de klant, al dan niet via de website.
 6. offerte: aanbod van GINIUS media tot het sluiten van een overeenkomst voor het leveren van diensten.
 7. website: de website(s), en/of de handelsnamen die door GINIUS media beheerd worden.
 1. partijen: de opdrachtnemer en de klant samen.
 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij GINIUS media haar diensten aanbiedt aan de klant. Daaronder inbegrepen offertes,  overeenkomsten, werkzaamheden, facturen, wijzigingen, aanvullingen en vervolgopdrachten, en ook de betrekkingen die we ontwikkelen in het kader van de uitvoering van de opdrachten of anderszins. 
 1. Ik kan van deze Algemene Voorwaarden afwijken. Dat moet ik dan eerst uitdrukkelijk schriftelijk of via de mail bevestigen aan de opdrachtgever.
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door GINIUS media in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. Tenzij wij dit schriftelijk anders afspreken.
 1. GINIUS media wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de klant af. De klant aanvaardt dat de Algemene Voorwaarden van GINIUS media in verdere betrekkingen tussen partijen van toepassing zijn.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van de Algemene Voorwaarden. GINIUS media mag op elke moment de Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen voor toekomstige transacties. Uiteraard laat ik je dit binnen een redelijke termijn weten. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum die ik aangeef. Gaat het in de gewijzigde versie om een ingrijpende wijziging die nadelige gevolgen heeft voor de klant? Dan heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 1. Zijn één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig, of worden deze geheel of gedeeltelijk vernietigd? Dan blijft het overig bepaalde in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Natuurlijk ga ik dan met je in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 2. Het kan voorkomen dat GINIUS media niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt. Deze bepalingen blijven echter van toepassing. GINIUS media verliest daardoor op geen enkele manier het recht in andere gevallen stipte naleving te verlangen van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
 

Artikel 3 Offertes

 1. De offerte is een vrijblijvend aanbod, tenzij ik in de offerte nadrukkelijk het tegendeel heb vermeld. Een offerte is eenmalig. Voor vervolgopdrachten kan je niet uitgaan van dezelfde afspraken. Een offerte vervalt automatisch, wanneer ik de aangeboden dienst niet meer aanbied.
 2. Mijn offertes zijn gebaseerd op de door de klant gegeven informatie. De klant staat ervoor in, dat naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht is verstrekt.
 3. Blijkt na de opdrachtverstrekking dat de door de klant verstrekte gegevens onjuist zijn dan wel gewijzigd zijn? Dan heb ik het recht de in de offerte vermelde prijzen en leveringstermijnen aan te passen.
 4. Offertes hebben een vaste, in de offerte te bepalen, geldigheidsduur. Geeft de offerte geen geldigheidsduur aan? Dan is deze 14 dagen. Onderteken je de offerte niet binnen de geldigheidsduur? Dan vervalt deze offerte automatisch. Een offerte dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.
 5. Bij acceptatie van de offerte wordt automatisch akkoord gegaan met deze Algemene Voorwaarden.
 6. Staan er fouten in mijn aanbod of in de offerte als gevolg van een kennelijke vergissing of verschrijving? Dan kan je mij daar niet op vastpinnen. Excuses!
 7. Wijkt je aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) af van mijn aanbod of mijn offerte? Dan ben ik daar niet aan gebonden. Met deze afwijkende aanvaarding komt er geen overeenkomst tot stand. Tenzij ik dat schriftelijk of per e-mail anders aangeef.
 1. Al hetgeen buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.
 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de klant van de offerte van GINIUS media.
 2. Aanvaarding van de offerte vindt schriftelijk of via email plaats. GINIUS media mag in afwijking hiervan een mondelinge aanvaarding accepteren, alsof deze schriftelijk is gedaan.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. GINIUS media zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, GINIUS media is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de klant beoogde. Uiteraard treden GINIUS media en de klant in overleg over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. De klant is op de hoogte van de standaard stijl van de opdrachtnemer.
 2. Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor GINIUS media tijdens de werkzaamheden.
 3. GINIUS media heeft op een werkdag van 8 uur recht op een pauze van 45 minuten. GINIUS media deelt deze pauze zelf in. Op een werkdag langer dan 8 uur heeft GINIUS media recht op 1 uur pauze. Deze pauzes kunnen ook opgesplitst worden gedurende de dag.
 4. Indien een bepaalde locatie voor de werkzaamheden is gewenst door de klant, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten. Tenzij we dat vooraf schriftelijk overeengekomen zijn.
 5. Indien GINIUS media tijdens de uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden voor verminderde resultaten als gevolg hiervan.
 6. GINIUS media kan niet garanderen dat elk moment of citaat wordt vastgelegd.
 7. Ben je niet tevreden met de geleverde foto’s of video’s door de zichtbare weersomstandigheden, locatie, kledingkeuze, bewerking of andere omstandigheden die vooraf kenbaar waren? Of die vallen onder de situaties genoemd in artikel 11 (aansprakelijkheid). Dan is dat geen reden de shoot kosteloos opnieuw te doen.
 8. GINIUS media kiest zelf de onbewerkte foto’s, ruwe videobeelden en citaten of getranscribeerde interviews die verwerkt worden tot het gewenste eindresultaat. Tenzij partijen dit vooraf schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 9. GINIUS media levert nooit RAW foto’s, ruwe videobeelden en citaten of getranscribeerde interviews. Tenzij partijen dit vooraf schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 10. Klant heeft bij elke opdracht recht op één feedbackronde, waarbij GINIUS media de feedback verwerkt in maximaal 30 minuten. In het geval van overschrijding van deze 30 minuten wordt over het overige aantal minuten het op dat moment geldende uurtarief gerekend.
 11. Wanneer GINIUS media een bruiloftsreportage vastlegt, dient de klant te zorgen voor de benodigde maaltijden. Vindt de bruiloft plaats op meer dan één uur reisafstand vanuit de locatie van GINIUS media? Dan dient de klant zorg te dragen voor een hotelovernachting voorafgaand aan de dag van de bruiloft.
 12. GINIUS media kan de overeenkomst op verzoek van de klant in fasen uitvoeren. Er geldt een vervaltermijn van één jaar, tenzij ik in overleg met de klant een langere termijn voor hervatting van de overeenkomst overeenkom. De overeengekomen betaaltermijnen lopen in dat geval door.
 13. Zijn er opdrachten met een deadline? Dan dienen deze binnen een redelijke termijn te worden aangeboden door de klant. Daarbij moet altijd duidelijk zijn dat de gegeven termijn haalbaar is, ter beoordeling van GINIUS media.
 14. De opdracht wordt geacht uitsluitend aan GINIUS media te zijn gegeven en door GINIUS media te worden uitgevoerd, zelfs als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Alle opdrachten van GINIUS media worden daarom aanvaard met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW, het verrichten van de dienstverlening door een bepaald persoon. Bij overlijden van de ondernemer/eigenaar van GINIUS media eindigt de overeengekomen opdracht. 
 15. Is het naar het oordeel van GINIUS media nodig derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht? Dan is dat mogelijk. Tenzij we dit bij de verstrekking van de opdracht anders afspreken. GINIUS media bepaalt de wijze waarop deze en door welke persoon of personen de opdracht wordt uitgevoerd.
 16. Blijkt tijdens de uitvoering van de overeenkomst dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen? Dan stelt GINIUS media de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte. We zullen dan tijdig en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen en zonodig het tijdstip van voltooiing van de overeenkomst aanpassen. Daarbij geeft GINIUS media ook aan of deze aanpassing van invloed is op de prijs. Voor zover mogelijk zal GINIUS media hiervan vooraf een prijsopgave doen.
 17. Wijzigingen op de oorspronkelijke overeenkomst zijn pas geldig als we het allebei eens zijn over deze wijzigingen. Dat doen we schriftelijk of per email.
 18. De klant is verantwoordelijk voor het maken van een back-up van digitaal aangeleverde bestanden. Raakt de klant deze bestanden kwijt? Binnen 14 kalenderdagen kunnen deze kosteloos opnieuw worden opgevraagd bij GINIUS media. Vanaf 14 kalenderdagen vraagt GINIUS media hier een extra vergoeding voor.
 

Artikel 6 Tarieven en betalingen

 • Alle prijzen in een offerte zijn exclusief BTW. In de offerte staat de (pakket)prijs van de gekozen dienst, met eventueel extra bijgeboekte uren. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals maar niet uitsluitend reis- en verblijfkosten,  locatiehuur, en een album, worden apart vermeld. De prijzen in de offerte zijn exclusief eventuele kosten die bij mij in rekening worden gebracht en die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de werkzaamheden door mij ten behoeve van de opdrachtgever. Nabestellingen, en/of meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van GINIUS media, zullen apart worden gefactureerd.
 • Vanaf 60 minuten reistijd rekent GINIUS media €30 excl. 21% btw per elke 30 minuten extra.
 • GINIUS media is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Voor een bruiloft staat een reservering pas vast na het voldoen van de aanbetaling. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in één keer voldaan. GINIUS media is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voldaan. Foto’s en video’s zullen niet worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan. In het geval van een fotoalbum zal pas tot ontwerp en bestelling worden overgegaan na volledige betaling van het factuurbedrag.
 • Betaling in termijnen is niet uitgesloten. GINIUS media mag in dat geval de uitvoering van de overeenkomst opschorten tot de gehele betaling is voldaan.
 • Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn. Tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. De klant mag geen bedragen op de factuur in mindering brengen of verrekenen.
 • Heb je een bezwaar tegen de hoogte van de factuur? Dan schort dat de betalingsverplichting van de klant niet op. Neem contact met mij op, dan bespreken we wat er aan de hand is.
 • Betaling geschiedt door overmaking op de door GINIUS media aangegeven bankrekening.
 • De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. GINIUS media heeft het recht de vergoedingen op enig moment aan te passen als gevolg van gewijzigde omstandigheden. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant. De particuliere klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als de vergoedingen worden aangepast binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst.
 • Betaalt de klant niet of niet-tijdig? Dan is de klant zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Met ingang van de datum dat de betaling verschuldigd werd is de klant over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd tot de dag van algehele voldoening. Daarnaast komen ook de kosten van de invordering, in en buiten rechte, ten laste van de klant. Moet GINIUS media na de vervaldatum incassomaatregelen nemen? Dan is de klant buitengerechtelijke kosten verschuldigd. GINIUS media volgt daarbij het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • Is er sprake van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant? Dan zijn de vorderingen van GINIUS media op de klant onmiddellijk opeisbaar en komen eventuele reeds verleende licenties te vervallen.
 

Artikel 7 Informatieverstrekking klant

 1. De klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan GINIUS media.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook als deze van derden afkomstig zijn. GINIUS media zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. De klant vrijwaart GINIUS media voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 4. Stelt de klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op? Dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.
 

Artikel 8 Beëindiging

 1. Natuurlijk hoop ik dat GINIUS media en de klant de overeenkomst uitvoeren zoals  we dat hebben afgesproken!
 2. Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. Dat doen we schriftelijk en daarbij geldt het in dit artikel bepaalde.
 3. Als de klant niet, niet volledig  of niet op tijd aan verplichtingen voldoet uit de overeenkomst, is GINIUS media gerechtigd, na de klant in gebreke te hebben gesteld,   de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, nakoming te vorderen, de (verdere) uitvoering op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.   Een en ander laat onverlet de overige aan GINIUS media toekomende rechten, waaronder het recht op vergoeding van de door een ontbinding geleden schade en een opzegvergoeding bij een opzegging door GINIUS media.
 4. Is er sprake van dat de klant,  ook na een ingebrekestelling,  een behoorlijke  nakoming van de overeenkomst door GINIUS media verhindert? Dan heeft GINIUS media het recht de overeenkomst te ontbinden. In plaats van de overeengekomen prestatie zal de klant een schadevergoeding betalen. Is er sprake van een ontbinding met wederzijds goedvinden? Ook dan houdt GINIUS media recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
 

Artikel 9  Onvoorziene omstandigheden en annulering

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft GINIUS media de mogelijkheid de werkzaamheden te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van GINIUS media, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn. Deze onvoorziene omstandigheden komen enkel ter beoordeling van GINIUS media.
 2. In geval van slecht weer is GINIUS media bevoegd om tot 1 kalenderdag voorafgaand aan de werkzaamheden deze te verzetten.
 3. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel maakt GINIUS media dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de werkzaamheden kenbaar aan klant. Partijen zullen zich inspannen om in alle redelijkheid een nieuwe datum overeen te komen voor de werkzaamheden. Tot drie keer zal door partijen over een nieuwe datum overlegd kunnen worden.
 4. Komen partijen niet tot een nieuwe datum? Dan worden de reeds gedane betalingen terugbetaald aan de klant. De klant dient een nieuwe overeenkomst te sluiten met een vervanger. GINIUS media zal indien nodig helpen door het aandragen van vervangers binnen haar professionele netwerk. GINIUS media kan echter niet garanderen dat een vervanger dezelfde tarieven, werkzaamheden en voorwaarden rekent die met GINIUS media overeengekomen. Tenzij we dat anders overeenkomen.
 5. GINIUS media heeft het recht zich in geval van onvoorziene omstandigheden door een derde te laten vervangen.
 6. GINIUS media heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. GINIUS media is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 7. Annulering door de klant van de overeengekomen werkzaamheden is enkel schriftelijk mogelijk.
 8. De volgende voorwaarden met betrekking tot annulering gelden: bij annulering tot 4 maanden voor aanvang van de werkzaamheden wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Bij annulering tussen 4 maanden en 1 maand voor aanvang van de werkzaamheden wordt 75% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van de werkzaamheden wordt 100% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
 9. Deze annuleringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op een datum als aanvang van de werkzaamheden die is overeengekomen als een gewijzigde datum ten gevolg van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.
 10. Heeft de klant eerst de afspraak verplaatst en annuleert de klant dan alsnog? Dan gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot deze annulering: als de afspraak meer dan 4 maanden is verplaatst en toch niet doorgaat betaalt de klant 50% van het geoffreerde bedrag . Als de afspraak minder dan 4 maanden is verplaatst en toch niet doorgaat betaalt de klant 25%  van het geoffreerde bedrag, maar als de afspraak uiterlijk één maand wordt verplaatst en toch niet doorgaat, hoeft de klant niets te betalen.
 11. De particuliere klant kan de overeenkomst op afstand tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden (wettelijke bedenktijd), tenzij de werkzaamheden binnen deze 14 dagen volledig zijn uitgevoerd.
 

Artikel 10 Overmacht

 1. Als een partij wordt getroffen door overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing proberen te komen. Duurt dit langer dan 30 kalenderdagen zonder een redelijke oplossing, hebben de klant en GINIUS media beiden het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding.
 2. Wanneer is er sprake van overmacht? Dat is het geval als na het sluiten van de overeenkomst een partij zijn verplichtingen niet na komt vanwege een tekortkoming die niet is toe te rekenen aan die partij. Een tekortkoming kan die partij niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn/haar rekening komt.
 3. In het geval van overmacht hoeft GINIUS media zich niet aan haar verplichtingen te houden naar de opdrachtgever en is ze gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren. Ook mag zij de werkzaamheden door een derde laten uitvoeren. Dit doet GINIUS media in overleg met de klant.
 4. Onder overmacht van GINIUS media wordt in ieder geval verstaan: Stakingen van derden , oorlogen, rellen en opstanden, brand en andere vernietigingen, overstromingen of andere extreme weersomstandigheden, waterschade, een epidemie of pandemie met bekende of onbekende ziekten, quarantaine, ziekte bij GINIUS media of haar familieleden, export- of importbeperkingen, storingen in het vervoer, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)-netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en /of het op enig moment niet beschikbaar hebben van de website, gehackte software, niet- of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, of het ontbreken van via overheidswege te verkrijgen vergunningen.
 5. Ook onder overmacht vallen de opzettelijke gedragingen en/of grove schuld van personen van wie GINIUS media van de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, en de ongeschiktheid van de zaken waarvan GINIUS media bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
 6. Is GINIUS media afhankelijk van derden voor de uitvoering van de overeenkomst en kunnen deze derden hun verplichtingen jegens GINIUS media niet of niet tijdig nakomen? En is daarbij sprake van omstandigheden die volgens de hierboven in dit artikel genoemde situaties overmacht voor GINIUS media zouden hebben opgeleverd? Dan levert dit niet of niet tijdig nakomen door deze derden ook voor GINIUS media zelf overmacht op jegens de klant.
 7. Is GINIUS media ten tijde van de overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk nagekomen of kan zij deze nakomen en komt hieraan een zelfstandige waarde toe? Dan mag GINIUS media over dit deel betaling vorderen. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
 1. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand. Tenzij we dit anders zijn overeengekomen.
 2. Wanneer de klant de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is GINIUS media gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.
 3. Wanneer GINIUS media niet aan alle verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen doordat zij overheidsmaatregelen naleeft, kan dit niet als wanprestatie worden aangemerkt. Zij zal zich ten volste inspannen om tot een goed eindresultaat te komen.
 

Artikel 11 Aansprakelijkheid schade

 1. Komt GINIUS media de afspraken die je samen met GINIUS media gemaakt heeft niet na? Dan is mijn aansprakelijkheid beperkt, zoals ik in dit artikel aangeef. Deze beperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door mij ingeschakelde derden bij de uitvoering van de overeenkomst. GINIUS media is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de tekortkomingen van deze derden.
 2. Heb je niet tijdig, onjuiste of onvolledige gegevens of materialen met GINIUS media gedeeld? Dan is GINIUS media niet aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.
 3. Heeft GINIUS media de schade met opzet veroorzaakt of is de schade een rechtstreeks gevolg van een vermijdbare grove- en derhalve verwijtbare onzorgvuldigheid van GINIUS media? Dan is GINIUS media, met inachtneming van het overige bepaalde in dit artikel,  aansprakelijk voor de directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voorzover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden, de redelijke kosten om de gebrekkige prestatie te laten voldoen aan onze overeenkomst, voor zover deze aan GINIUS media kunnen worden toegerekend en de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 4. GINIUS media is nooit aansprakelijkheid voor indirecte schade. Indirecte schade is bijvoorbeeld gederfde winst, gevolg- of vertragingsschade, gemiste besparingen, verlies van goodwill of reputatie, of bedrijfsstagnatie. Indirecte schade is ook schade als gevolg van door GINIUS media gegeven vrijblijvend advies waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de overeenkomst. En verder alle schade die niet valt onder de directe schade in de zin van deze overeenkomst.
 5. GINIUS media is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende de werkzaamheden.
 6. GINIUS media kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet- gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan GINIUS media worden geleverd.
 7. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen, zoals opgedaan tijdens een voorgesprek.
 1. De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd of gefilmd te worden.
 1. Wordt door de klant schade toegebracht aan apparatuur tijdens de werkzaamheden? Dan is de klant gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
 2. In het geval dat GINIUS media een schadevergoeding verschuldigd is aan de klant bedraagt de schade in alle gevallen niet meer dan het bedrag dat door de verzekering aan GINIUS media wordt uitgekeerd, danwel het bedrag dat door GINIUS media aan de klant in rekening is gebracht, te weten defactuurwaarde ex BTW.
 3. De klant zal GINIUS media vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, en waarvan de oorzaak van deze schade aan anderen dan aan GINIUS media toerekenbaar is. Onder derden wordt in dit verband ook verstaan werknemers van de klant en personen van wier diensten de klant bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt maakt. Wordt GINIUS media door derden op een dergelijke schade aangesproken? Dan dient de klant GINIUS media zowel in als buiten rechte bij te staan en adequaat datgene te doen wat GINIUS media in het kader van deze vrijwaring mag verwachten. Blijft de klant in            gebreke met het nemen van adequate maatregelen? Dan mag GINIUS media, zonder ingebrekestelling hiertoe zelf overgaan. Alle kosten en schaden die GINIUS media en derden hierdoor lijden, komen geheel voor rekening en risico van de klant.
 4. Is de klant zelf verzekerd voor de schade die is opgelopen? Dan is GINIUS media niet aansprakelijk.
 5. GINIUS media handelt zorgvuldig en deskundig conform de eisen van goed vakmanschap. Maar staat er niet voor in dat door haar geleverde resultaten en verrichte prestaties geen schending (kunnen) opleveren van rechten van derden, daaronder begrepen intellectuele rechten.
 

Artikel 12 Auteursrecht, licentie en publicatie

 1. De rechten op de door GINIUS media aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij GINIUS media. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GINIUS media.
 2. De klant komt een beperkt publicatierecht toe van foto’s, video of tekst na volledige betaling van het factuurbedrag. Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal buiten eigen (online) kanalen te publiceren, zoals bijvoorbeeld in een tv-programma, op een ander social media platform, of tijdens deelname aan een wedstrijd. Tenzij dit we schriftelijk anders overeenkomen.  
 3. De klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken, in welke vorm dan ook. Onder ‘bewerken’ wordt onder andere verstaan: het aanbrengen van een filter, het bijsnijden, inkorten of verlengen, een logo, naam, of watermerk toevoegen en gekleurd beeld omzetten naar zwart-wit.
 4. De klant dient bij elke online publicatie van aangeleverde foto’s, video of tekst de naam van GINIUS media als volgt te vermelden: ‘Gabriëlla Stam – GINIUS media’ of haar te taggen via ‘@ginius.media’.
 5. Elke handeling in strijd met het in lid 1, 2, 3 of 4 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 6. Bij inbreuk komt GINIUS media een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door GINIUS media gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 7. Met het aangaan van de overeenkomst geeft de klant GINIUS media toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor online en offline publicaties voor onder andere advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij vooraf schriftelijk bezwaar gemaakt.
 8. GINIUS media verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet- sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om het geleverde te gebruiken voor persoonlijke en commerciële doeleinden.
 

Artikel 13 Geheimhouding en ongewenst gedrag

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. GINIUS media behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van de werkzaamheden belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.
 3. GINIUS media behoudt het recht om (een deel van) de werkzaamheden te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door de klant of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan de klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.
 

Artikel 14 Levering

 1. GINIUS media spant zich in de gewenste foto’s, video of tekst zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
 2. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. GINIUS media is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 3. Foto’s, video en tekst worden standaard digitaal aangeleverd. Overige wensen van de klant worden beschouwd als meerwerk en zullen dusdanig worden gefactureerd.
 4. Wanneer de levering onverhoopt vertraging oplevert zal GINIUS media dit per e-mail kenbaar maken aan klant.
 

Artikel 15 Herroeping en bepalingen over albums

 1. Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij GINIUS media, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 2. Voor het maken van albums worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Op fotoalbums zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.
 

Artikel 16 Overdracht

 1. Wil je je rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen? Dat kan alleen als GINIUS media je hier vooraf schriftelijk toestemming voor geeft. Daar mag GINIUS media voorwaarden aan verbinden.
 

Artikel 17 Geschillen en klachten

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij GINIUS media partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dat geldt ook indien aan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven, of indien een bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag sluit GINIUS media uit.
 2. Heb  je een klacht over de dienstverlening van GINIUS media? Ik ga ervan uit, dat we eerst proberen je klacht in der minne te schikken en daar ons tot het uiterste voor inspannen. Neem contact met op met GINIUS media en dan ga ik met je in gesprek om je klacht op te lossen.
 3. Om je klacht zo goed mogelijk te behandelen stuur je je klacht binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk aan GINIUS media en omschrijf je duidelijk het onderwerp van je klacht. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Na ontvangst van de klacht stuurt GINIUS media een ontvangstbevestiging met een termijn waarbinnen de klacht wordt behandeld. Deze termijn bedraagt maximaal 2 maanden, afhankelijk van de aard en omvang van de klacht. 
 5. Klachten en de klachtenafhandeling worden geregistreerd en gedurende 1 jaar bewaard.
 6. Het indienen van een klacht geeft je niet het recht je verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 7. Als er een geschil tussen partijen ontstaat, leggen we dit voor aan een rechter. Dat is de rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, te weten Rotterdam.
 8. Is er sprake van een dwingende wetsbepaling waardoor een andere rechter aangewezen wordt? Dan leggen  we het geschil voor aan die aangewezen rechter.
 

Artikel 18 Vervaltermijn 

In deze Algemene Voorwaarden is sprake van vorderingen en/of bevoegdheden die de klant heeft jegens GINIUS media en eventueel ingeschakelde derden. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen geldt hiervoor een verjaringstermijn van 12 maanden vanaf het moment dat zich een feit voordoet dat de klant deze vorderingen en/of bevoegdheden jegens GINIUS media en eventueel ingeschakelde derden laat gelden.

Artikel 19 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook te vinden op de website van GINUS media.

Brandwijk, 7 oktober 2022

Gabriëlla Stam I GINIUS media

Algemene Voorwaarden versie 2022/1